Algemene Voorwaarden Fiore Osmose Yoga

Prijzen en geboden lesinhoud
Alle prijzen zoals vermeld op het inschrijfformulier zijn exclusief €80,- inschrijfgeld, eventuele administratiekosten bij het betalen in termijnen, boeken en overig lesmateriaal. Op de docentenopleidingen is het 0% BTW tarief van toepassing, aangezien wij aangesloten zijn bij het CRKBO.

Driejarige hatha-yoga docentenopleiding
In het eerste jaar van de hatha-yoga opleiding bedraagt het totale cursusgeld €1340,-. Het gaat hierbij om tien lesdagen per jaar, waarvan de lestijden van 10.45-17.15 zijn. Daarnaast is deelname aan het yogaweekend verplicht. Aan het einde van het cursusjaar vindt er een individueel leergesprek van 1 uur plaats met één van de hoofddocenten van de opleiding.
Het tweede jaar bestaat eveneens uit tien lesdagen. De lestijden zijn met uitzondering van de examendagen opnieuw van 10.45-17.15. De examendagen zijn meestal 1 uur langer. Daarnaast is deelname aan het yogaweekend verplicht. De totale kosten voor het tweede jaar bedragen €1550,-. Aangeraden wordt om vanaf het tweede jaar deel te nemen aan een stageperiode van drie maanden. Hiervoor bestaan mogelijkheden bij Fiore Osmose Yoga, het is ook toegestaan deze stage elders te volgen.
In het derde jaar bestaat de opleiding uit tien lesdagen van 10.45-17.15. Daarnaast is het verplicht om deel te nemen aan een meditatieavond naar keuze en aan module A of B. Module A bestaat uit een intervisie/supervisie traject voor cursisten die meer verdieping willen in het lesgeven. Module B is Yoga als vorm van Levenskunst en bedoeld voor cursisten die meer verdieping zoeken in het persoonlijke yogaproces. Het derde jaar wordt afgesloten met een individueel leergesprek van 1 uur naar aanleiding van de theoretische scriptie. Het cursusgeld in het 3de jaar bedraagt €1490,-.
Tijdens de gehele opleiding is naast de opleidingsdagen persoonlijke begeleiding van de cursist onderdeel van de opleiding. Deze kan bestaan uit het feedback geven op maandelijkse huiswerkopdrachten en/of het beantwoorden van vragen via e-mail, telefoon tijdens een opleidingsdag of in een persoonlijk gesprek.
Verplicht aan te schaffen lesmateriaal bestaat uit het theorie- en praktijkboek Fiore Osmose Yoga, een didactiekreader, de yogasutra’s en yoga-anatomie, de kosten bedragen circa €170,- voor de gehele opleiding.

Tweejarige meditatiedocentenopleiding
Bij de meditatie opleiding bestaan beide cursusjaren uit 10 lesdagen van 11.00-17.00, plus twee verplichte meditatieweekenden. Daarnaast is het verplicht per cursusjaar aan een meditatieavond naar keuze deel te nemen. De totale kosten bedragen €1395,- per cursusjaar.
Tijdens de gehele opleiding is naast de opleidingsdagen persoonlijke begeleiding van de cursist onderdeel van de opleiding. Deze kan bestaan uit het feedback geven op maandelijkse huiswerkopdrachten en/of het beantwoorden van vragen via e-mail, telefoon tijdens een opleidingsdag of in een persoonlijk gesprek.
Verplicht aan te schaffen lesmateriaal bestaat uit het theorie en praktijkboek van Fiore Osmose Yoga, de totale kosten bedragen circa €90,- voor de gehele opleiding.

Eenjarige specialisatie docentenopleidingen
De kinderyoga opleiding bestaat uit tien lesdagen van 11.00-17.00, waarvan de examendagen 1 uur langer duren. Daarnaast is het verplicht om stage te lopen bij minimaal drie kinderyoga-lessen. Dit kan bij één van de docenten in de opleiding, of elders. De totale kosten bedragen €1010,-.
De zwangerschapsyoga opleiding bestaat uit tien lesdagen van 11.00-17.00, waarvan de examendagen 1 uur langer duren. Daarnaast is het verplicht om stage te lopen bij minimaal drie zwangerschapsyogalessen. Dit kan bij een van de docenten in de opleiding, of elders. De totale kosten bedragen €1010,-.
Voor de specialisatieopleidingen is er, bij geen afgeronde yogaopleiding, een tweedaagse yogabijscholing verplicht onderdeel van de betreffende opleiding, de kosten zijn €170,-.
Tijdens de gehele opleiding is naast de opleidingsdagen persoonlijke begeleiding van de cursist onderdeel van de opleiding. Deze kan bestaan uit het feedback geven op maandelijkse huiswerkopdrachten en/of het beantwoorden van vragen via e-mail, telefoon tijdens een opleidingsdag of in een persoonlijk gesprek.
Verplicht aan te schaffen lesmateriaal bestaat uit een didactiekreader en het theorieboek van Fiore Osmose Yoga, de kosten bedragen €90,-.

Fiore Osmose Yoga behoudt zich het recht om de prijzen van de docentenopleidingen te wijzigen bij aanvang van een volgend studiejaar. De opleidingskosten worden jaarlijks verhoogd met het geldende prijsindexeringcijfer. Verder kan ondergetekende het cursusgeld binnen 30 dagen terug laten boeken indien hij / zij niet akkoord is met de afschrijving. Fiore Osmose Yoga hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig voldaan is zijn wij genoodzaakt om de wettelijke rente en € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.

Inschrijving, annulering, tijdelijke onderbreking en beëindiging docentenopleidingen
De cursist verbindt zich middels dit inschrijfformulier tot het volgen van de gehele eenjarige (specialisatieopleidingen), tweejarige(meditatieopleiding) of driejarige (hatha-yoga) opleiding.
Na ondertekening van het inschrijfformulier heeft de cursist de mogelijkheid het getekende contract binnen 14 dagen na datum te annuleren. Na deze 14 dagen is annulering niet meer mogelijk en is de inschrijving voor de opleiding definitief. Op basis van de inschrijving ontvangt de cursist een factuur voor het totale cursusgeld en heeft de cursist een bindende betalingsverplichting.
Onderdeel van de hatha-yoga opleiding zijn twee verplichte yogaweekends, een meditatieavond en module A/B. Voor de meditatieopleiding zijn er twee verplichte meditatieavonden en twee meditatieweekends. De cursist heeft het recht hieraan binnen de opleidingstermijn deel te nemen, hierna vervalt het recht deze zonder extra kosten te volgen.

Onderbreking en tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk in een persoonlijk gesprek (niet via telefoon of e-mail) en met schriftelijke toestemming van Fiore Osmose Yoga. In het gesprek met de leiding van Fiore Osmose Yoga wordt gekeken en ingegaan op eventuele klachten/onvrede en redenen van opzegging of tijdelijke onderbreking van de opleiding.
In het geval van een tijdelijke onderbreking blijft de betalingsverplichting voor het 1ste, 2de, respectievelijk het 3de cursusjaar bestaan en staat het de deelnemer vrij in een volgend cursusjaar de opleiding te hervatten.
Indien de deelnemer de opleiding om medische redenen wil beëindigen is een medische verklaring van een arts noodzakelijk. Bovendien is het aan Fiore Osmose Yoga voorbehouden de medische reden te beoordelen en op basis daarvan wel/geen akkoord voor beëindiging te verlenen.
Bij eenzijdige opzegging, en dus zonder akkoord van Fiore Osmose Yoga, is men verplicht het gehele inschrijf- en opleidingsgeld binnen 4 weken na aanmaning te voldoen.

Bij een eenjarige opleiding heeft men geen recht op restitutie van het cursusgeld na aanvang van de opleiding (na eerste opleidingsdag in september).
Bij de tweejarige en driejarige opleiding heeft men geen recht op restitutie van het cursusgeld over het eerste jaar na aanvang van het eerste jaar en geen recht op restitutie van het cursusgeld na aanvang van het tweede resp. derde jaar (na eerste opleidingsdag in september). Dit geldt eveneens indien het cursusgeld in termijnen wordt voldaan, de termijn betalingsverplichting blijft in dat geval bestaan.

Betalingsregeling
De deelnemer waarmee (in uitzonderlijke gevallen) een betalingsregeling is getroffen en die zich niet aan zijn/haar verplichtingen houdt ondanks mondelinge en schriftelijke verzoeken, wordt deelname aan de opleiding verder ontzegd totdat men het totale lesgeld heeft betaald. Dit geldt ook voor termijnbetalingen. Indien het lesgeld en/of de termijnbetaling na twee herinneringen en een aanmaning nog steeds niet is voldaan, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De bijkomende kosten hiervoor worden doorberekend aan de cursist.

Aansprakelijkheid/behandeling arts
Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient Fiore Osmose Yoga en de docent(e)n te worden ingelicht, waarna een gesprek met de leiding van Fiore Osmose Yoga kan worden verlangd. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring van een arts worden gewenst. De cursist die bepaalde klachten heeft verzoeken wij contact op te nemen met zijn/haar arts om te vragen of er een contra-indicatie is voor het volgen van de opleiding. Indien dit zo is, dient Fiore Osmose Yoga een schriftelijke verklaring hiervan te ontvangen. Deelname aan de opleiding geschiedt in dat geval op eigen risico. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docent(e) en/of Fiore Osmose Yoga kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade van de cursist.

Ontzegging opleiding
In geval van verzwijging van relevante feiten zoals medicijngebruik, lichamelijke en/of fysieke klachten etc., alsmede in gevallen waarin sprake is van dermate verstorend gedrag dat niet strookt met onze visie op yoga en spiritualiteit heeft Fiore Osmose Yoga het recht een deelnemer het verder volgen van de opleiding te ontzeggen. In dit geval zullen alleen de daadwerkelijk gevolgde lesdagen in rekening worden gebracht, inclusief inschrijfgeld en eventuele juridische kosten, gesprekskosten en administratiekosten. Als een cursist in dit geval meer heeft betaald dan hij op grond van het hier gestelde verschuldigd is zal Fiore Osmose Yoga het teveel betaalde uiterlijk binnen 14 dagen restitueren.

Annulering opleiding en roosterwijzingen
Fiore Osmose Yoga behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij minder dan acht inschrijvingen per opleiding. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld en/of het cursusgeld binnen 14 dagen plaats. In het geval van de hatha-yoga docentenopleiding kan een voorkeur voor een bepaalde lesdag worden aangegeven, maar niet worden gegarandeerd dat de deelnemer op de aangegeven dag kan deelnemen.
Fiore Osmose Yoga behoudt zich het recht voor om het rooster, programma en lestijden indien noodzakelijk te wijzigen.

Vertrouwelijkheidsverklaring
Fiore Osmose Yoga en al haar docenten verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van cursisten in het kader van de opleidingen.

Klachtenregeling
Voor eventuele klachten heeft Fiore Osmose Yoga een klachtenregeling.
Cursisten kunnen altijd per telefoon of e-mail met vragen bij het secretariaat terecht.
Van maandag t/m donderdag zijn wij op het secretariaat bereikbaar, vrijdag t/m zondag voornamelijk per telefoon. Indien er sprake is van een bepaalde klacht of onvrede over de inhoud en/of aard van de opleiding of de begeleiding van de betreffende docent(e) in een van de opleidingen, kun je hiervoor bij de leiding van Fiore Osmose Yoga terecht. In dat geval kun je direct persoonlijk, per e-mail of telefoon contact opnemen met Fleur Fretz.
De eventuele klacht of onvrede wordt vertrouwelijk behandeld en niet inhoudelijk besproken met de overige docenten en medewerkers van Fiore Osmose Yoga.
Indien wij de klacht per e-mail hebben ontvangen, krijg je van ons binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. Wij geven dan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie op de uitgesproken klacht/onvrede en streven ernaar deze in overleg met de cursist naar tevredenheid te behandelen en/of op te lossen. Indien een persoonlijk gesprek noodzakelijk wordt geacht, zal Fleur Fretz aanwezig zijn bij het gesprek.
Indien een van beide, of beide partijen, het noodzakelijk achten dat een onafhankelijke derde partij aanwezig is bij dit persoonlijke gesprek, zullen wij mevrouw Esther Goercharn, van Solide Yoga te Wateringen, vragen als derde partij op te treden. Het advies dat mevrouw Goercharn naar aanleiding van het gesprek aan beide partijen uitspreekt geldt dan in dit geval als bindend voor beide partijen.

 

Meer weten over de opleidingen bij Fiore Osmose Yoga?

Share This